ویزای قرقیزستان

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.

چنانچه قصد ارسال درخواست ویزای الکترونیکی قرقیزستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی " آق جل " واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه " ماناس "و" اوش" میتوان وارد این کشور شد.

پر کردن فرم اطلاعات ، اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 4*3 +تسویه کامل + مشخصات فردی تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت می باشد.

حضور مسافر در ایران الزامی است.

7 روز کاری

60$

یک ماهه توریستی الکترونیک

قزقیزستان

4-3 روز کاری

85$

یک ماهه توریستی دوبار ورود الکترونیک

8 روز کاری

90$

یک ماهه لیبل توریستی عادی

3 روز کاری

120$

یک ماهه لیبل فوری

4-3 روز کاری

70$

سه ماهه توریستی یکبار ورود الکترونیک

4-3 روز کاری

195$

سه ماهه مولتی الکترونیک


 
 

 

طراحان ماندگار
...